Sprawy jakie załatwisz u notariusza.

 

Poniżej znajdą Państwo wykaz typowych spraw, których przeprowadzenie jest możliwe (bądź wymagane) z udziałem notariusza.

W celu umożliwienia Państu wstępnego zorientowania się co do zakresu spraw, z którymi najczęściej mamy do czynienia w praktyce, zamieściliśmy informacje dotyczące czynności notarialnych

Zważywszy jednak, że każda sprawa jest inna, wymienione poniżej dokumenty mogą okazać niewystarczające. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu z kancelarią, w tym przez formularz zamieszczony w dziale kontakt. Udzielimy Państwu wszelkich wyjaśnień i wskazówek (w tym dotyczących opłat związanych z zamierzoną czynnością notarialną).

Nieruchomości

RYNEK WTÓRNY

Sprawy dotyczące obrotu nieruchomościami gruntowymi (także zabudowanymi) oraz lokalowymi (mieszkalnymi, o innym przeznaczeniu); także prawa spółdzielcze oraz prawa użytkowania wieczystego.

 

>>

Nieruchomości

RYNEK PIERWOTNY

Sprawy dotyczace ustanowienia odrębnej własności lokalu (nabycie lokalu z bonikatą) umów deweloperskich, rezewacyjnych oraz umów zawartych w wykonaniu umów deweloperskich etc..

 

>>

Pełnomocnictwa

Ustanowienie pełnomocnika bądź prokurenta - (pełnomocnictwa procesowe, ogólne i szczegóne),

 

 

 

 

>>

Poświadczenia

Poświadczenia fotokopii okazanego dokumentu za zgodność z oryginałem, wzór podpisu, data pewna, wydawanie wypisów i odpisów, poświadczenia pozostawania przy życiu lub w oznaczonym miejscu

 

 

>>

 

Umowy małżeńskie

Sprawy dotyczące stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami, w szczegóności umowy przedmałżeńskie (intercyzy), umowy małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego, umowy dotyczące zmiany ustrojów majątkowych, ugody oraz sprawy alimentacyjne.

 

>>

Testamenty

Sprawy dotyczące testamentów : powołanie do spadku, zapis windykacyjny, zwyły, polecenie, a także wydziedziczenie, testamenty negatywne

 

 

 

>>

Dziedziczenie

Sprawy dotyczące uzyskania potwierdzenia nabycia praw do spadku po osobie zmarłej tj. aktu poświadczenia dziedziczenia o skutkach prawomocnego postanowienia sądowego o stwierdzeniu nabycia spadku

 

 

>>

Inne sprawy spadkowe

Sprawy obejmujące np.: oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, ugody o zachowek, dokonanie podziału majątku nabytego w drodze dziedziczenia, umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, czynności związne z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej

>>

 

 

Spółki

Sprawy dotyczące zakładania, przekształceń spółek prawa handlowego i cywilnego (spółka cywilna), zmiany umów spółek, zmiany kapitału (wkładów), zmiany składu osobowego, etc.

 

>>

 

Hipoteka

Sprawy dotyczące hipoteki (ustanowienie, zmiana, podział, hipoteki dla zabezpieczenia wierzytelności pienieżnych); dział ten obejmuje również służebności.

 

>>

 

 

 

Egzekucje

Sprawy wymagające złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań (takze niepieniężnych) wynikających np. z umów najmu , pożyczek, dotacji, refundacji i etc.

>>

 

 

Depozyt notarialny

Sprawy wymagające złożenia na przechowanie pieniędzy, dokumentów, papierów wartościowych, nośników pamięci, prac autorskich etc.

 

 

>>