Dziedziczenie

Stwierdzenie nabycia praw do spadku po osobie zmarłej

Od dnia 02 października 2008 roku potwierdzenie praw do spadku po osobie zmarłej można uzyskać także na drodze postępowania przeprowadzonego przed notariuszem. Jest to obecnie alternatywna dla postępowania sądowego. Postępowanie notarialne w zakresie potwierdzenia nabycia spadku, ograniczone zostało jednak jedynie do spraw niespornych oraz do przypadków dziedziczenia z ustawy i z mocy testamentów zwykłych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, notariusz wydaje dokument określany jako "akt poświadczenia dziedziczenia" , który po zarejestrowaniu w notarialnym rejestrze aktów poświadczenia dziedziczenia, uzyskuje skutki takie, jak prawomocne sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Zaletą notarialnego poświadczenia dziedziczenia, jest przede wszystkim szybkość postępowania. W praktyce spadkobiercy mogą uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia w ciągu dwóch dni, od daty złożenia wymaganych dokumentów. Ograniczeniem, natomiast jest konieczność jednoczesnego udziału w tym postępowaniu, wszystkich osób które wchodzą w rachubę jako spadkobiercy. W przypadku sporu między spadkobiercami (np. odmowy podpisania aktu poświadczenia dziedziczenia, braku zgody co do kręgu spadkobierców, zastrzeżeń do ważności testamentu etc.), wyłącznie właściwym staje się sąd spadku w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia może być stosowane wyłącznie do spadków otwartych przed dniem 1 lipca 1984 r., tj. przed wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1984 r. w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość, które uregulowało kwestię związane z zamieszczeniem numeru PESEL w dowodach osobistych.

Dokumenty::

Do sporządzenia "a.p.d.": wymagane są, między innymi:

  • numer PESEL osoby zmarlej (PESEL powinien wynikać z unieważnionego dowodu osobistego spadkodawcy lub z zaświadczenia o numerze PESEL wydanego przez właściwy wydział ewidencji ludności urzędu miasta lub gminy; )
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
  • odpisy skrócone aktów urodzenia (lub aktów malżeństwa) osób wchodzących w pierwszej kolejności do kręgu spadkobierców osoby zmarłej (małżonek i dzieci),
  • wszelkie testamenty pozostawione przez spadkodawcę,
  • pełne dane osobowe spakobierców,
  • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku po osobie zmarłej, (o ile zostały złożone),
  • numery ksiąg wieczystych nieruchomości i praw (użykowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo) co do których spadkodawca posiadał tytuł prawny.
  • Niekiedy, w celu prawidłowego ustalenia kręgu spadkobierców, konieczne jest dokonanie dodatkowych czynności z zakresu postępowania spadkowego, tj. otwarcie i ogłoszenie testamentu (art. 649 § 1 K.p.c.) oraz odebranie oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (art. 640 K.p.c.).