Egzekucje

Oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się rygorowi egzekucji

Akt notarialny sporządzony przez notariusza, w którym dłużnik wyraźnie poddał się egzekucji może być tytułem egzekucyjnym zabezpieczającym wykonania różnorodnych zobowiązań (z umowy najmu, dzierżawy, pożyczki, działu spadku, zniesienia współwłasności, zobowiązania zapłaty alimentów, zaliczki, zadatku, ceny, wydania rzeczy itp.)

Istotą złożonego w akcie notarialnym oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji jest ułatwienie i przyspieszenie procedury sądowego egzekwowania należności wierzyciela. 

Uzyskanie od dłużnika oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji  pozwala wierzycielowi uchronić się od konieczności wszczynania procesu, prowadzenia często długotrwałego postępowania sądowego i uzyskania wyroku sądowego przeciwko dłużnikowi.

Jest to więc bardzo interesujący i wartościowy sposób na szybkie wszczęcie egzekucji komorniczej w przypadku, gdy dłużnik uchyla się od spełnienia świadczenia pieniężnego.
Egzekucja komornicza prowadzona jest na podstawie tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.  

Akt ten może obejmować obowiązek zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej o wysokości określonej bądź o wysokości nieokreślonej na dzień złożenia oświadczenia wysokości (wówczas konieczne jest wskazanie maksymalnej wysokości długu wraz z innymi warunkami uprawniającymi wierzyciela do prowadzenia egzekucji  przeciwko dłużnikowi)  lub uiszczenie innych rzeczy zamiennych dokładnie określonych albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej.

  • kodeks postępowania cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku
  • Dokumenty

  • dane osoby (fizycznej, prawnej) składającej oświadczenie
  • umowa z której wynika określone zobowiązanie składającego oświadczenie np. co do wykonania obowiązku zapłaty pieniędzy, wydania rzeczy, nieruchomości, (lokalu lub gruntu) (np. umowa najmu okazjonalnego, pożyczki, umowa przyznająca refundację lub dotację, użytkowania).