Umowy małżeńskie:

Wspólność ustawowa.

Zawarcie małżeństwa prowadzi do powstania między małżonkami ustroju wspólności majątkowej. Z tą chwilą w sferze majątkowej małżonków powstają trzy masy majątkowe – tj: majątek wspólny oraz majątki osobiste każdego z małżonków.

Do majątku wspólnego wchodzą, w uproszczeniu,  przedmioty nabyte w czasie trwania wspólności  przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Tytułem przykładu wskazać można pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków czy też ruchomości,  nieruchomości (lokalowe, gruntowe) i inne prawa (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) nabyte  za środki pochodzące z majątku wspólnego (o ile małżonkowie inaczej nie postanowią.)  

Istnienie wspólności majątkowej między małżonkami powoduje, że w obrocie prawami majątkowymi, zbycie, nabycie lub obciążenie jakiegokolwiek  przedmiotu wchodzącego do majątku wspólnego (np. nieruchomości, przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego), wymaga zgody obojga małżonków.  Istnienie wspólności ustawowej wypływa również na zakres odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków, za zgodą drugiego małżonka (np. kredyt zaciągnięty na działalność gospodarczą prowadzoną przez jednego z małżonków). W takich wypadkach wierzyciel, dochodząc spłaty  może sięgnąć do nie tylko do majątku osobistego małżonka który zaciągnął zobowiązanie ale także do majątku wspólnego. 

Zmiana wspólności ustawowej w drodze umowy.

Poprzez zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, małżonkowie mogą zastąpić ustawowy ustrój majątkowy,  (w który wchodzą z mocy prawa przez sam fakt zawarcia małżeństwa) ustrojem wybranym wspólnie przez siebie, najbardziej odpowiadającym ich interesom i przyszłym przedsięwzięciom (uruchomienie działalności gospodarczej wiążącej się z dużym ryzykiem ekonomicznym).

 Granice w jakich dopuszczalne jest dokonanie zmiany ustroju wspólności ustawowej, wyznaczają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Małżonkowie mogą  w drodze umowy rozszerzyć lub ograniczyć wspólność ustawową (przez zmianę zakresu przedmiotów której wspólnością będą objęte).
Mogą także wprowadzić ustrój rozdzielności majątkowej, polegający na tym, że małżonkowie nie mają majątku wspólnego, a każde z nich ma swój majątek osobisty, którym zarządza i rozporządza bez udziału drugiego małżonka.
Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. W takim wypadku wspólność ustawowa w ogóle nie powstanie.

Podział majątku wspólnego.

Zawarcie umowy ustanawiającej ustrój rozdzielności, umożliwia dokonanie podziału majątku objętego dotychczas wspólnością. Małżonkowie mogą w umowie o podział majątku wspólnego także dokonać rozliczenia nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty i z majątku osobistego na majątek wspólny.